• Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Franchisingketjut aikovat panostaa yrittäjiensä yrittäjyystaitojen kehittämiseen

Syksyn aikana toteutetun Franchisingketjujen yrittäjäkoulutuksia koskevan markkinatutkimuksen mukaan ketjun menestykseen vaikuttaa yrittäjien konseptiosaamisen rinnalla ratkaisevasti myös yrittäjyysosaaminen. 

Suomessa toimivat franchisingketjut kouluttavat yrittäjiään ahkerasti. Peräti 100 % ketjuista järjestää yrittäjilleen toistuvasti koulutuksia, eikä tilanne ole muuttunut edes pandemia-aikana.

Koulutukset painottuvat ketjun toimialasta riippumatta vahvasti konseptin sisältöön ja muutoksiin, ketjujärjestelmiin, uusiin tuotteisiin ja muihin ketjun sisäisiin asioihin. Muista asioista franchisingketjut kouluttavat yrittäjiään selvästi vähemmän: noin puolet Suomessa toimivista franchisingketjuista on järjestänyt viimeisen kahden vuoden aikana yrittäjilleen täsmäkoulutusta konseptin ulkopuolisista asioista.

Tämä käy ilmi syksyn aikana toteutetusta ja juuri julkaistusta Franchisingyrittäjien yrittäjäkoulutuksia koskevasta markkinatutkimuksesta. Sen on toteuttanut franchisingvalmennuksiin keskittynyt koulutuspalveluiden tuottaja Franchise Business College.

Tutkimukseen kutsuttiin mukaan kaikki Suomessa toimivat vähintään 10 yrittäjää käsittävät franchisingketjut. Vastanneista ketjuista 12 % edusti vähittäiskaupan alan, 23 % ravintola-alan, 27 % kuluttajapalvelualojen ja 23 % yrityspalvelualojen ketjuja. Loput 15 % ketjuista ilmoitti toimialakseen ”muu”. Vastauksia saatiin myös Suomessa toimivilta kansainvälisesti omistetuilta ketjuilta: 27 % tutkimukseen osallistuneista ketjuista kertoi omistustaustansa olevan kokonaan tai osittain muualla kuin Suomessa.LYHYITÄ KOULUTUKSIA OMIN VOIMIN

Franchisingketjujen yrittäjilleen tarjoamat koulutukset ovat tyypillisesti lyhytkestoisia, enintään kahden päivän mittaisia koulutuksia. 44 % Suomessa toimivista ketjuista on järjestänyt viimeisen kahden vuoden aikana pidempiä valmennuskokonaisuuksia.

Valmentajia valittaessa ketjut luottavat yrittäjäkoulutuksissa vahvasti talon sisäiseen osaamiseen: peräti 70 % ketjuista käyttää konseptiosaamisen ja muiden ketjun sisäisten asioiden kouluttamiseen valmentajina yksinomaan omaa henkilöstöään. Loput 30 % ketjuista käyttää ulkopuolisia valmentajia, mutta ainoastaan oman henkilöstön ohella – ei koskaan yksinomaisena kouluttajana. Tämä on luonnollista, kun on kysymys nimenomaan konseptista ja muista ketjun sisäisistä asioista.YRITTÄJYYSOSAAMINEN KESKEISTÄ KETJUN MENESTYKSELLE

Konseptin hallinnan rinnalla ketjujohtajat näkevät kuitenkin selvästi myös yrittäjyystaitojen keskeisen merkityksen franchisingyrittäjien ja sitä kautta ketjun menestyksen rakentamisessa. Peräti 96 % tutkimukseen vastanneista ketjujohtajista piti yrittäjyysosaamista tärkeänä tai erittäin tärkeänä ketjun menestykselle. Yrittäjyysosaamisen eri osa-alueiden merkitykset painottuivat kuitenkin eri ketjuissa eri tavoin.

Tärkeimmäksi yksittäiseksi yrittäjyysosaamisen osa-alueeksi ketjut nostivat itsensä johtamisen taidot: sen arvioi ketjun menestystekijänä tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi 96 % vastanneista ketjujohtajista. Tällä hetkellä vain 39 %:ssa ketjuista yrittäjien itsensä johtamisen taidot arvioitiin hyviksi tai erittäin hyviksi. 

Ketjun menestyksen kannalta tärkeinä osa-alueina korostuivat myös yrittäjien liiketoiminnan suunnittelutaidot sekä talousosaaminen: jopa 92 % ketjuista katsoi molempien olevan tärkeitä tai erittäin tärkeitä ketjun menestykselle. Kuitenkin vain alle 30 % ketjuista arvioi yrittäjiensä osaamisen olevan liiketoiminnan suunnittelutaitojen tai talousosaamisen osalta hyvällä tai erinomaisella tasolla.

Vastaavasti yrittäjien myyntiosaamisen arvioi ketjun menestyksen kannalta tärkeäksi 88 % ketjuista, mutta yrittäjien myyntiosaamisen arvioitiin olevan hyvä tai erinomainen vain 42 %:ssa ketjuista.KETJUT MONIPUOLISTAVAT YRITTÄJÄKOULUTUSTAAN

Franchisingketjuilla on siis omaan arvioonsa perustuen selvä kehittämisen paikka yrittäjyysosaamisen keskeisillä osa-alueilla. Tämä näkyy myös ketjujen lähivuosille suunnittelemien koulutusten sisällössä: Ketjujen sisäisten asioiden yrittäjäkoulutukset jatkuvat samaan malliin kuin ennenkin, mutta tutkimuksen mukaan 88 % ketjuista aikoo järjestää yrittäjilleen myös täsmäkoulutuksia konseptin ulkopuolisista asioista tulevan parin vuoden aikana.

”Aiempina vuosina tällaisia koulutuksia on järjestänyt alle puolet kaikista ketjuista, joten kyseessä on selvä harppaus,” Franchise Business Collegen liiketoimintajohtaja Essi Liljemark arvioi.

Konseptin ulkopuolisten asioiden yrittäjäkoulutukset lisääntyvät tutkimuksen mukaan tasaisesti toimialasta riippumatta. Niiden merkityksen kasvu näkyy kuitenkin erityisesti kotimaisessa omistuksessa olevissa ketjuissa: koulutuksia järjestävien kotimaisten ketjujen määrä jopa kaksinkertaistuu edelliseen kahteen vuoteen verrattuna.

Kansainvälisesti omistetut ketjut puolestaan panostavat erityisesti pitkäkestoiseen valmentamiseen. Peräti 71 % kv-ketjuista suunnittelee järjestävänsä yrittäjilleen tutkintoon tähtääviä tai muita pidempikestoisia valmennuskokonaisuuksia 2022 – 2024 aikana. Kasvu on selvää, sillä edellisen kahden vuoden aikana vastaavia koulutuksia on ollut 57 %:lla kv-ketjuista.

Kotimaisessa omistuksessa olevat ketjut ovat varovaisempia: vain joka kolmas ketjuista on järjestänyt viimeisen kahden vuoden aikana pidempiä valmennuskokonaisuuksia, ja tutkimuksen mukaan taso tulee pysymään samana myös 2022 - 2024.

Liljemark kuitenkin suosittelee pitkäjänteistä kouluttamista nimenomaan yrittäjyysosaamisen kehittämiseen, ja pitää erityisen tehokkaina ketjujen omia tutkintovalmennuksia: ”Niissä yrittäjien taitoja pystytään kehittämään yrittäjäkohtaisesti juuri niillä osa-alueilla, kun on tarvetta unohtamatta ketjun strategiaa, joka on valmennusohjelman perustana. Pitkäkestoisissa valmennusohjelmissa yrittäjä myös ehtii oikeasti tehdä asioille jotain – eli muutos saadaan liikkeelle ja näin yrittäjää autetaan konkreettisesti kehittymään liiketoiminnassaan aivan uudelle tasolle.”

Kaikkiaan franchisingketjuja on Suomessa noin 250. Ketjuissa on arviolta noin 5000 yrittäjää ja noin 75 000 työntekijää. Ketjujen yhteenlaskettu kokonaisliikevaihto on arviolta kuusi miljardia euroa.

Noin 80 prosenttia franchisingsektorin konsepteista on kotimaisia.

Franchise News 30.11.2021

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

Katso uutisarkisto tästä

 
 
Franchise News - ajankohtaiset uutiset franchisingsektorilta