• Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuore Pro Gradu -tutkielma konseptin saamasta suojasta jäljittelyä vastaan

Konseptin ja erityisesti konseptin jäljittelyn suojaaminen on kautta aikojen ollut yhtenä keskeisenä haasteena franchisingtoiminnassa. Helsingin yliopiston oikeustieteellisesta tiedekunnasta valmistunut, OTM Pinja Syrjälä teki Pro Gradu -tutkielmassaan selvitystä siitä, minkälaista suojaa konsepti voi saada jäljittelyä vastaan voimassa olevan lainsäädännön perusteella sekä miten lainsäädännöllistä suojaa voidaan täydentää sopimusperusteisesti.

Konseptin jäljittely eli konseptin elementtien kopioiminen on yleisesti huolta herättävä ilmiö franchisingsektorilla. Riski konseptin jäljittelystä liittyy kolmansien tahojen lisäksi erityisesti franchisingketjun entisiin franchisingottajiin franchisingsuhteen päättymisen jälkeen. Näin konseptin suojaamistarvetta on arvioitava jo konseptia rakentaessa ja franchisingsopimusta laadittaessa.

OTM, Pinja Syrjälän Pro Gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella, minkälaista suojaa konsepti saa jäljittelyä vastaan voimassa olevan lainsäädännön perusteella, miten lainsäädännöllistä suojaa voidaan täydentää sopimusperusteisesti sekä kuinka vahvoja erilaiset suojamuodot ovat ja mikä niiden suhde toisiinsa on. 

Syrjälä esittää tutkimuksessaan, että tällä hetkellä lakisääteinen suoja konseptin jäljittelyä vastaan koostuu hajanaisesta kokoelmasta erinäisiä säädöksiä, jotka soveltuvat parhaiten konseptin yksittäisten elementtien suojaamiseen. Vahvinta suojaa saa immateriaalioikeudet ja liikesalaisuudet, kun taas muut konseptin esteettiset, toiminnalliset ja vuorovaikutukselliset elementit eivät pääsääntöisesti saa suojaa SopMenL:n (22.12.1978/1061) 1 §:n yleislauseketta koskevan oikeustapausanalyysin perusteella.

Tutkielmassaan Syrjälä tuo esille, että konseptin suojaamisen suurimpana haasteena voidaan pitää sitä, että kilpailunvapauden ja elinkeinovapauden nojalla jäljittely on lähtökohtaisesti sallittua ja käytännössä on usein vaikea osoittaa konseptin omaperäisyyttä ja tunnusomaisuutta. Jäljittelyvapauden vuoksi konseptin suojaaminen edellyttää tuekseen vahvoja perusteita, koska konseptin suojaamistoimet rajoittavat vapaata kilpailua. Näin ollen jo olemassa olevien lakisääteisten suojamuotojen hyödyntäminen konseptin suojaamiseksi on korostuneessa asemassa, ja niiden etuna on myös suoja kolmannen tahon tekemältä jäljittelyltä tai hyväksikäytöltä.

Syrjälän tutkielmassa tuodaan esille, että lakiperusteista suojaa voidaan täydentää franchisingsopimuksen sopimusehdoilla ja konseptin jäljittelyä voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti varsinkin franchisingantajan know how’ta ja muuta luottamuksellista tietoa suojaavilla salassapitovelvoitteilla, ketjun good will -arvoa suojaavalla kilpailukiellolla, franchisingkäsikirjaa suojaavalla materiaalien palautusvelvollisuudella sekä immateriaalioikeuksien käytön lopettamisvelvollisuudella ja tehostaa sopimussakkolausekkeella.

Tutkielmassa on myös tarkasteltu sopimusvapauden periaatteen nojalla nimenomaista konseptiin kohdistuvaa jäljittelykieltoajoka ei ole toistaiseksi vakiintunut osaksi suomalaista franchisingalan sopimuskäytäntöä. Konseptin jäljittelykielto kuitenkin täydentäisi sopimusperusteista suojaa varsinkin siinä tapauksessa, että sille hyväksyttäisiin kilpailuoikeudellisessa mielessä pidempi voimassaoloaika franchisingsopimuksen päättymisen jälkeen kuin kilpailukiellolle. Pinja Syrjälän Pro Gradu -tutkielma: "Suoja franchisingkonseptin jäljittelyltä" löytyy täältä

Franchise News 5.6.2020

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

Katso uutisarkisto tästä

 
 
Franchise News - ajankohtaiset uutiset franchisingsektorilta