FRANCHISE PROSPECTUS TULEE, ONKO KETJUNNE VALMIS?

Suomeksi Franchise Prospectus voisi olla Ketjun franchisingjärjestelmän kuvaus tai ennakkoinformaatiopaketti, vaikkei sille vielä ole virallista käännöstä olemassa.

Franchising on know-how'n, tietotaidon / osaamisen siirtoa. Franchisingottaja ostaa franchisingantajalta osaamista, jonka perustalle se perustaa liiketoimintansa. Tämä lähtöasetelma on monesti myös haaste molemmille osapuolille.  Franchisingsopimuksessa määritellään franchisingantajan juridinen velvollisuus antaa tietoa ottajalle ja toisinpäin, franchisingottajan oikeus saada oikeaa ja ajankohtaista tietoa.

Franchisingantaja voi olla huolissaan franchisingottajan kyvystä ja motivaatiosta hyödyntää saamaansa tietoa ketjun tarkoittamalla tavalla, sillä franchisingottajalle on määritelty myös velvollisuus omaksua saamansa tieto ja hyödyntää sitä oikealla, sovitulla tavalla (velvollisuus toimia konseptin mukaisesti). Koulutuksella ja jatkuvalla ohjauksella voidaan varmistaa tietotaidon muuttuminen oikeanlaiseksi tekemiseksi ja tulokseksi franchisingottajan liiketoiminnassa.

Franchisingantajalle on yleensä asetettu kovemmat vaatimukset tiedon tuottajana ja luovutettavan tiedon tulee olla oikeaa ja sen tulee perustua franchisingantajan kokemukseen. Franchisingantaja viestii toiminnastaan myös yhteistyökumppaneille.  Jotta yhteistyö toimisi mahdollisimman saumattomasti, tulee myös kumppanin saada kattavasti tieto ketjun toiminnasta. 

Noin puolessa Euroopan maista on erityinen franchisinglaki, jossa juurikin ja nimenomaan franchisingantajan tiedonantovelvollisuutta ja tiedon oikeellisuuden merkitystä on korostettu. Suomessa ei ole vielä erityistä franchisinglakia, mutta mm. franchisingtoiminnan eettiset säännöt korostavat samoja asioita tietojen annosta, esim. kohdassa 3.1 sanotaan: -Rekrytointi-ilmoittelu ei saa sisältää monimerkityksellisiä ja harhaanjohtavia ilmaisuja.-. Tähän on puututtu jo Suomessakin useissa tapauksissa ja franchisingantajien tulee olla aina valmiina antamaan kirjallista näyttöä siitä, mitä tietoa franchisingottajalle on annettu etenkin franchisingkumppanuutta myytäessä.

 

Millaista tietoa ja miten sitä tulisi antaa?

USA:ssa on pitkä historia tässä asiassa, mutta viime vuosina myös Euroopassa ketjut ovat alkaneet kehittää dokumentaatiotaan ja informointiaan. Ne ovat paitsi olleet (lakien vuoksi) pakotettuja täsmentämään tietoja, myös ymmärtäneet, että mitä paremmin ne informoivat tulevaa kumppaniaan, sitä helpommin ne pystyvät ohjaamaan yhteistyötä haluamaansa suuntaan.  Samoin siten ne -turvaavat selustansa- eli kukaan ei voi tulla myöhemmin väittämään, ettei ole saanut tarvitsemaansa informaatiota ajoissa, oikein ja riittävän kattavasti.  Erityisesti on alettu kiinnittämään huomiota ketjun franchisingtoiminnasta annettavan ennakkoinformaation määrän ja laatuun.

Suosittu tapa kasata ennakkoinformaatio kattavaksi tietopaketiksi on ns. Franchise Prospectus. Termi -Prospectus- on tuttu mm. sijoitusmarkkinoilta, jossa sijoitusmahdollisuuksia on kautta aikain esitelty potentiaalisille sijoittajille kattavalla taustamateriaalilla, jota jo arvopaperimarkkinalaitkin edellyttävät. Samantyyppisestä asiasta on tässäkin kysymys. Suomeksi Franchise Prospectus voisi olla Ketjun franchisingtoiminnan  esittelyaineisto tai kuvaus tai informaatiopaketti, vaikkei sille vielä ole virallista käännöstä olemassa. Ketjut käyttävät pakettia eri tilanteissa, kuten yrittäjärekrytoinnissa, henkilökuntansa perehdyttämisessä, kumppanineuvotteluissa, rahoitusneuvotteluissa, omistusjärjestelyissä ja kaikissa muissakin tilanteissa, joissa ketjun franchisingtoimintaa tulee kuvata kattavasti. 

Suomessa ketjuilla on tyypillisesti franchisingtoiminnastaan tietoa esillä nettisivuillaan, joillakin on myös painettuja esitteitä. Lisäksi tyypillistä on, että ketjulla on franchisingliiketoimintasuunnitelma, jonka tietoja käytetään erilaisissa esityksissä. Suppeammat ja laajemmat PowerPoint-esitykset ovatkin varmasti kaikissa ketjuissa käytössä. Tieto on usein hajallaan eri dokumenteissa.

Mitä  toimiva Franchise Prospectus sisältää?

Kattava Franchise Prospectus sisältää perustiedot ketjun historiasta, omistuksesta ja taustoista on luonnollisesti oltava mukana. Konsepti, jolla franchisingottajat toimivat kannattaa myös kuvata hyvin, jotta lukija ymmärtää, millaisesta liiketoiminnasta ketjun yksiköissä on kysymys. Myös taloudellinen ja imagollinen konsepti kannattaa muistaa ottaa mukaan esittelyyn.

Franchisingyhteistyömalli on syytä kuvata selkeästi sekä juridisesti että operatiivisesti. Tähän liittyen luonnollisesti franchisingpaketin sisältö tulee eritellä, samoin kuin ketjun yrittäjäprofiili, taloudellisia ehtoja unohtamatta. Kannattaa myös ottaa mukaan tietoa franchisingtoiminnasta yleisesti.

Aineisto kannattaa laittaa visuaalisesti luotettavaan formaattiin, mikä lisää sen toimivuutta. Kuvia ja kaavioita on suositeltavaa olla mukana selkiyttämään asioita. Franchise Prospectus on tyypillisesti laajuudeltaan 5-10 sivua. Se voi olla manuaalinen dokumentti, mutta myös esim. nettisivujen kautta salasanan takaa löytyvä sähköinen formaatti on toimiva ratkaisu.

Nyt on aika rakentaa teidänkin ketjullenne Franchise Prospectus! FranCon tuottaa sen vaivattomasti -“ pyydä tarjous. posti@francon.fi tai 050-55 35 799.

Franchise News 19.9.2015

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »