YRITTÄJÄREKRYTOINTITUTKIMUS:

Miten ketjut näkevät yrittäjärekrytointinsa kehittyvän?

Suomen ensimmäinen franchisingketjuille suunnattu yrittäjärekrytointitutkimus toteutettiin FranConin toimesta marras-joulukuussa 2015. Kohderyhmänä oli Suomessa toimivien franchisingketjujen yrittäjärekrytoinnista vastaavat henkilöt, tyypillisesti ketjujen toimitusjohtajat ja franchisingpäälliköt. Tiedot kerättiin pääosin sähköpostitse lähetetyn internetkyselyn kautta. Kyselyyn vastasi 52 ketjua.

Vastaajista noin puolet edusti ketjuja, jotka olivat harjoittaneet franchisingtoimintaa alle viisi ja puolet yli viisi vuotta. Uusia, alle vuoden toimineita, ketjuja oli vastaajissa vain 12 %. 

Ketjujen koko edusti hyvin ketjujen yleistä jakaumaa franchisingsektorilla. Ketjuissa olevien yrittäjien lukumäärän mukaan vastaajat jakautuivat seuraavasti:

- Alle 5 yrittäjää -> 38 % vastaajista

- 5-15 yrittäjää -> 29 % vastaajista

- 16-“50 yrittäjää-> 19 % vastaajista

- yli 50 yrittäjää -> 13 % vastaajista

Seuraavassa esitellään tutkimuksesta esiinnousseita tämän hetken ilmiöitä franchisingyrittäjien rekrytoinnissa Suomessa. 

       

Millaisia yrittäjiä ketjut nyt etsivät?

             

Vastanneista ketjuista 56 % hakee franchisingottajaksi ensisijaisesti henkilöä ja 6 % yritystä. Loput (reilu kolmannes vastaajista) eivät osaa sanoa, eli hakevat molempia. Vastaajat, jotka hakevat franchisingottajaksi ensisijaisesti henkilöä, nostivat yrittäjäkandidaatin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi motivaation ja vakaan taloudellisen tilanteen. Vastanneiden ketjuissa yrittäjien investointivaatimuksista noin 60 % on alle ja 40 % yli 100.000 euroa. Hakijan luottotietojen puhtaus ja oikeanlainen persoonallisuus mainittiin huomattavasti tärkeämpänä tekijänä kuin esim. hänen koulutustaustansa. Vähiten merkitystä yrittäjävalinnoissa oli vastaajien mielestä hakijan sukupuolella tai iällä.


Kuva 1. Haetaanko ensisijaisesti henkilöitä vai yrityksiä

 Vanha totuus, että ketjut hakevat mieluummin laatua kuin määrää, näkyi vastauksissa -“ pyritään siis löytämään lukumäärän sijaan mieluummin oikeanlaisia yrittäjiä. Mielenkiintoisena asiana tuli esille se, että nyt haetaan ns. kasvukykyisiä yrittäjiä.  43 % vastaajista kertoi, että heillä toimiva franchisingyrittäjä voi toimia samanaikaisesti yrittäjänä myös toisessa franchisingketjussa. Yrittäjän taito toimia menestyksekkäästi yhden franchisingketjun jäsenenä antaa vastaajien mielestä erinomaiset eväät toimia menestyksekkäästi myös toisessa konseptoidussa liiketoiminnassa -“ ainakin silloin, kun konseptit tukevat toisiaan eivätkä  kilpaile keskenään.  

Kasvukykyisiä yrittäjiä haetaan nyt myös siksi, että 90 % vastanneista ketjuista kertoi, että heidän franchisingyrittäjänsä voivat toimia useassa toimipaikassa tai usealla alueella. Eli ketjun sisällä yrittäjä voi kasvattaa liiketoimintaansa ns. monitoimipistestrategialla. 


Kuva 2. Voiko yrittäjä omistaa useita yksiköitä ketjussa

   

Mistä yrittäjiä haetaan?

       

Ketjujen erilaisista yrittäjäprofiileista johtuen, ketjut käyttävät hyvin erilaisia rekrytointikanavia ja -“strategioita. Monikanavastrategia tuntuu edelleenkin kiinnostavan ketjuja, eli käytetään erilaisia rekrytointikanavia vain yhden sijaan. Se sijaan ulkopuolisia palveluita käytetään hyvin vähän -“ 80 % ketjuista kertoi hoitavansa yrittäjärekrytointinsa täysin itse. Tämä johtunee mm. siitä, että ulkopuoliset, yrittäjärekrytointiin keskittyvät palvelut ovat maassamme vielä aika nuoria, eivätkä ketjut siten vielä ole tottuneet käyttämään ulkopuolisia palveluita.

Mielenkiintoisia havaintoja tutkimuksen tuloksissa oli se, että lähes kaikki (86 % vastaajista) kertoi käyttävänsä nettisivuja hyödykseen yrittäjärekrytoinnissa. Vielä mielenkiintoisemmaksi tuloksen tekee se havainto, ettei näistä kaikilla kuitenkaan ole yrittäjärekrytointi- tai franchisingosiota omilla sivustoillaan. Toinen nettiin liittyvä, kiinnostava havainto tutkimuksessa oli, että lähes 60 % vastanneista ketjuista kertoi hyödyntävänsä jotain sosiaalista mediaa yrittäjärekrytoinnissaan.  Tulosten mukaan ketjujen kiinnostus nettimedioiden lisäämiseen yrittäjärekrytoinnissaan, on kasvanut.  Samaan aikaan kiinnostus ns. perinteisiä kanavia kohtaan tuntuu laskevan.  Tässä tutkimuksessa alle puolet (43 %) kertoi hyödyntävänsä jotain printtimediaa yrittäjärekrytointiin liittyvässä markkinoinnissa. Yleisenä kommenttina tulevaisuuden näkymistä oli ketjujen aikomus panostaa yhä enemmän sähköisiin kanaviin.

 

Paljonko yrittäjärekrytointiin panostetaan?

             

Tutkimustulosten yksi yllättävimmistä havainnoista oli, kuinka vähän ketjut panostavat taloudellisesti yrittäjärekrytointiin. 41 % vastanneista ketjuista arvioi budjetoivansa alle 1.000 e yrittäjärekrytointiin vuonna 2016 ja 3/4 vastanneista alle 5.000 e. Samaan aikaa ketjut mainitsevat tavoitteekseen rekrytoida tänäkin vuonna keskimäärin 3-4 uutta yrittäjää, mistä herääkin kysymys tavoitteiden ja panostusten oikeasta suhteesta.


Kuva 3. Paljonko yrittäjärekrytointiin panostetaan vuodessa

 

Mitkä ovat suurimmat haasteet?

       

20 % vastaajista kertoi, ettei heidän ketjullaan ole mitään haasteita yrittäjärekrytoinnissa. Muiden (80 % vastaajista) mielestä suurimpia haasteita ovat, että:

-   hakijoita ei ole tarpeeksi,

-   hakijoiden laatu ei ole toivotunlainen ja

-   yrittäjäkandidaatit eivät saa järjestettyä rahoitusta aloitukseen.

 

Johtopäätökset tuloksista

       

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että yrittäjärekrytointi on hyvin harvassa ketjussa suunnitelmallista ja jatkuvaa. Tulosten mukaan ketjujohto tekee yrittäjärekrytointia hyvin paljon itsenäisesti, ilman mallinnettuja prosesseja, kevyin välinein. Sähköisten medioiden uskotaan tuovan ratkaisuja yrittäjärekrytoinnin kehittämiseksi. Ulkopuolisia palveluita käytetään kuitenkin vielä hyvin vähän. Myös ketjujen käyttämät taloudelliset panostukset ovat tällä hetkellä vaatimattomia.

Tämä on ymmärrettävää varsinkin pienissä ketjuissa, joissa resurssit ovat vähäiset ja ketjun vetäjän aika menee päivittäiseen johtamiseen. Tämän seurauksena oikeanlaisia hakijoita saadaan todella vähän ja kasvutavoitteisiin on haasteellista päästä. Ketjujohdolla on kuitenkin tahtotila yrittäjärekrytointinsa kehittämiseen, ja uusia yrittäjiä ollaan tänäkin vuonna rekrytoimassa runsaasti. 

         

Mitkä kanavat toimivat parhaiten yrittäjärekrytoinnissa? Kuinka pitkiä rekrytointiprosessit yleensä ketjuilla ovat? Minne juuri nyt haetaan eniten yrittäjiä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastaukset tutkimuksen loppuraportista, jonka voit tilata edulliseen hintaan 295 € +alv.

HUOM! Tutkimukseen osallistuneille ketjuille raportti (1 kpl) on maksuton.

Tilaukset: sanna.sammallahti@francon.fi

Franchise News 16.2.2016

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »